!EL BLOC ENGANYA ALS VALENCIANS¡


No se com s'atrevix el sr. Moya a dir que els del bloc son valencianistes. ¿A on está la teua senyera en blau i coroná? sí, eixa que no permets que es traga cada 9 d'octubre per la nostra ciutat. Ya, ya, a tú la que t'agrá es la que tragueu quan feu el correllengua, si la de les quatre barres en una estrela, la mateixeta que treen els terroristes de terra lliure.
 

!EL BLOC ENGANYA ALS VALENCIANS¡

#foto2izq#I ¿qué dir de la llengua? per a vosatros es un tema ya tancat, sí, haveu decidit que les llengües valenciana, balear i catalana son la mateixa i que tot es catalá. Puix sapies que en Valencia en el sigle X ya es parlava romanç i que heu demostren les jarches trobaes en les nostres terres, que eren els finals, en llengua romanç, dels poemes araps. O eixa carta del rei moro de Denia en la que es queixava de que no podia parlar be l'arap per viure rodejat de gent que parlava en romanç. I qué em dius de l'inmediata traduccio al romanç dels nostres furs, ordená per Jaume I, no, no fon per la cantitat de catalans que n'hi havia (sols un 2% en la ciutat de Valencia, les tesis i manipulacions de Bofarull foren desmontaes per Ubieto, Cabanes, Penyarroja, ...) fon perque era la llengua del poble. O qué dir d'esta cita d'Antoni Canals en 1395  "...tret del llati en nostra vulgada lenga materna Valenciana axi com he pogut jatssessia que altres l'agen tret en lenga cathalana" No Moya no, no mos enganyeu, la nostra llengua es el Valenciá, mai el catala.#foto3der#

 

I el territori que defeneu, eixe pais valencia, que nomes li digueu pais per a que siga part dels imaginaris païssos catalans, no sr. Moya, el poble valenciá no deixara de ser l'Antic Regne de Valencia per a ser el cul de Catalunya. Mos han negat l'aigua, bloquegen les nostres inversions, mos volen furtar nostra cultura, nostre sigle d'or de la llengua valenciana, primer sigle d'or d'una llengua romanç, per que ells no tenen a Joanot Martorell, a Ausias March, a Roiç de Corella, a sor Isabel de Villena, etc., etc., etc.#foto4izq#

Nostra senyera, en blau, nostra llengua, el valenciá i nostra terra l'Antic Regne de Valencia.

No sr. Moya no mos enganyareu, ¡NO MOS FAREU CATALANS!

Alberto Pla, Coalicio Valenciana - Gival

Nota: escrit en normes de la Real Academia de Cultura Valenciana i de la Societat de Filologia Valenciana.