Orengo mos clava en l'institut Ramon Llull mentint i diguent incults als valencians. Vos expliquem qué es eixe institut.

Orengo mos clava en l'institut Ramon Llull mentint i diguent incults als valencians. Vos expliquem qué es eixe institut.

Por
307

Mentix el sr. Orengo quan diu que “Gandia pren la decisio” d'adherir-se ad esta entitat. Es ell, i el seu equip de govern, qui pren la decisio i no el poble. No s'atrevirá a preguntar als ciutadans si volem o no formar part d'eixa xarcia de pobles que recolzen eixa entitat, perque sap que está mentint en tots els arguments qu’ha donat.

Mentix l'alcalde Orengo quan diu que esta entitat es dedica a promoure la nostra cultura i llengua, que si está parlant de Gandia, es referirá a la cultura i llengua valenciana. Be, entrem en la pagina web d'esta entitat i trobem lo següent  “L’Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió” seguim llegint i no trobem cap referencia a la cultura i llengua valencianes, tot es Catalá, dins de la gastronomia catalana mos trobem que els torrons i la paella valenciana son d’ells. Tambe en l’apartat de les tradicions catalanes inclouen les fogueres de Sant Joan, les falles i els moros i cristians, tot baix del nom de cultura catalana o millor dit, dels països catalans.

Mentix el sr. Orengo quan diu que en Gandia es parla la mateixa llengua que en Catalunya i en Balears i diu als que no pensen com ell, que som incults i tenim “sentiments a voltes provocats” (no se molt be que vol dir en aço) pero mos demostra que l’incult es ell, que només ha begut de la part catalanista del conflicte i rebuja, sense informar-se, la part valencianista. Li anomenarem dos casos dels sigles XIV i XV de distinció entre llengua valenciana i catalana. En l’any 1395 Antoni Canals escriu “tret del llati en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi breu com he pogut jatssessia que altres l’agen tret en lenga cathalana”  i Francesc Eiximenis (1325-1409) franciscá catalá, de Girona, al final de seu llibre “Art del ben morir” , editat en Barcelona, escriu “he desliberat traure´l segons la possibilitat del meu pobre entendre en llengua valenciana e manifest estil” , un catalá que s’establix en Valencia als 58 anys te un “pobre entendre” de la llengua valenciana, o siga que no era la que ell parlava en Catalunya. Es dir que en els sigles XIV i XV eren dos llengües diferents i hui en el sigle XXI son la mateixa, ¡milacre! Mos ho tindra que explicar el sr. Orengo. Convide al sr. Orengo, si te cap interes en documentar-se, a donarli tonellaes de documents que avalen la diferenciacio de les dos llengües.

I ya qu’el sr. Orengo s’atrevix a nomenar als nostres escritors clasics, dels quals la ciutat de Gandia es “cuna”, li recordem qu’el tal institut Ramon Llull els nomena dins dels escritor catalans, i que tant Roiç de Corella com Joanot Martorell diuen, ben clarament, en els seus llibres, que ho fan en llengua valenciana. L’institut Ramon Llull ademes d’apoderarse dels nostres clasics ho fa dels Furs de Valencia, (arromançats per lo senyor rey Jaume I en 1265 per a qu’el poble els entenguera) com a text escrit en catalá, i diu que “la llengua catalana va tenir un accés precoç a la impremta”  referint-se a “Les trobes en llaor de la Verge Maria” primer llibre impres en la peninsula, impres en Valéncia i casi tot en llengua valenciana, i es que el catalá es tan pobre en lliteratura, que si no tira ma de lo valenciá i lo balear es queda sense res, per aixo eixe interes en lo dels atres, eixe afá conquistador del Regne de Valencia i de les isles Balears, ho necessiten o no son res.

Mentix el sr. Orengo quan diu que aço ajudara a promoure en l’exterior la ciutat de Gandia i el 500 aniversari del naiximent de S. Francesc de Borja. L’institut Ramon Llull nomes promociona, com be ells indiquen, la llengua i cultura catalana, no anomenen per a res a Valencia i molt manco ho faran de Gandia. Mos trauran un grapat de diners i no rebrem res a canvi. L’inocencia del sr. Orengo em sorpren, perque ya son molts actes “inocents” els que comet, yo crec que ya es servidumbre voluntaria cap al nort, fer-se abanderat del correllengua, no traure la nostra Senyera el nou d’octubre ni cantar l’himne, premiar a catalans que mos diuen que Gandia es una ciutat catalana, escultures en quatribarrades disimulades, etc. i ara lo que mos faltava, encapçalar l’asociacio de pobles sumisos i contribuyents en la promocio de la cultura i llengua catalana. Sr. Orengo, crec que ya no enganya a ningu. Per molt que s’enredre en si la llengua es diferent i que voste esta d’acort pero que resulta que es la mateixa, la seua entrega esta ben clara, pero faça el favor, no implique a Gandia o per lo manco no parle en nom dels gandians, faça-ho en nom propi o del partit, que aixina ya fa prou de mal.